Közérdekű adatok


név: Aranytíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

rövidített név: Aranytíz Kft.

székhely: 1051 Budapest,  Arany János utca 10.

postacím: 1051 Budapest,  Arany János utca 10.

telefonszám: +36 1 354 3400

elektronikus levél: aranytiz@aranytiz.hu

 

Az Aranytíz Kft. egyszemélyi vezetője: Balogh Erika Mária ügyvezető (balogh.erika@aranytiz.hu)

 

Munkavállalói létszám: 11 fő

Házirend


Az Aranytíz Kft. Alapító okirata

Letöltés


Az Aranytíz Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

Letöltés

 

Az Aranytíz Kft. alaptevékenységére, valamint feladat- és hatáskörére vonatkozó legfontosabb jogszabályok listája

·Magyarország Alaptörvénye

·2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

·2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;

·2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;

·2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról;

·Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) - Adatvédelmi tájékoztató

·2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről és annak végrehajtási rendeletei;

·2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról;

·2000. évi C. törvény a számvitelről;

·2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről;

·1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról;

·2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

·368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
   - Közművelődési rendelet
   - 
Közművelődési megállapodás

Stratégiai célok, küldetés:

Letöltés

Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény értelmében

Letöltés


Közérdekű adatok igénylése

Az egyéb közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeket szóban, írásban valamint elektronikus úton az aranytiz@aranytiz.hu címen fogadjuk.

Letöltés

Beszámolók

Beszámolók lekérése az http://e-beszamolo.im.gov.hu oldalról lehetséges

Közzétételi adatok

A 2011. évi CXII. Törvény (Info tv.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződések:

Letöltés

 

Közbeszerzés

Közbeszerzési anyagok lekérése a www.kozbeszerzes.hu oldalról lehetséges